Správa domu

Pro své klienty v rámci služeb zajišťujeme:

V oblasti technické a administrativní správy :

 • pomoc při zakládání společenství vlastníků včetně zpracování stanov dle požadavků SVJ a zprostředkování notáře, právního poradenství
 • evidence a pasportizace včech jednotek v domech
 • evidence všech vlastníků jednotek domů, případně nájemníků - členů bytových družstev
 • zpracování výpočtových listů měsíčních předpisů služeb všech jednotek v domě včetně předpisů příspěvků na správu domů a pozemku (fond oprav a údržby), případně vedení pohybů na bankovních nebo úvěrových účtech SVJ a BD
 • vyúčtování předepsaných nebo uhrazených záloh se skutečnými náklady služeb souvisejících s užíváním bytových nebo nebytových jednotek v souladu s příslušnými právními předpisy
 • přehledy tvorby a čerpání fondů oprav a údržby domu, případně dalších fondových přehledů (bankovních a úvěrových účtů)
 • podpora při přípravě shromáždění společenství vlastníků jednotek nebo členských schůzí bytových družstev
 • vedení technické evidence domů a všech bytových a nebytových jednotek, případně vymezených společných prostor domů
 • dodávky veškerých služeb a energií: plyn, voda, teplo, elektrická energie
 • provoz a servis osobních výtahů včetně kontrol, odborných zkoušek a inspekčních prohlídek
 • úklid společných prostor domů
 • zajištění provedení deratizace, dezinfekce a dezinsekce společných prostor domů
 • pravidelné roční kontroly plynových zařízení a kontroly a čištění spalinových cest (dle upřesnění požadavků o zajištění služby)
 • zajištění zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB) a následně jejich aktualizace
 • zajištění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie (systémů vytápění) budov s domovní kotelnou
 • revize (včetně zajištění oprav) elektroinstalace, hromosvodů, rozvodu plynu, hasící techniky, komínů
 • zprostředkování pojištění nemovitosti formou nabídek několika pojišťovacích ústavů (pojišťovací makléř)
 • cenové nabídky pro výběrová řízení při rekonstrukcích a opravách většího rozsahu
 • zajištění zprostředkování úvěrů na revitalizace domů včetně zpracování požadovaných ekonomických rozborů požadovaných úvěrovými institucemi po celou dobu splácení úvěru
 • kompletní zajištění rekonstrukcí a modernizací objektů dle požadavků vlastníka
 • včasné a kvalitní drobné opravy od ověřených dodavatelských firem a živnostníků
 • přípravu podkladů pro právní vymáhání pohledávek a jejich vymáhání prostřednictvím spolupracující advokátní kanceláře
 • sledování změn vlastnictví jednotek vybraných domů s následným zkontaktováním nových vlastníků

V oblasti ekonomické správy a vedení účetnictví :

 • zpracování daňových přiznání jednotlivých právnických osob (SVJ a BD) v případě povinnosti toto přiznání příslušnému správci daně podat
 • vedení účetnictví v souladu s platnými právními a účetními předpisy (zákon č. 563/1991 Sb. v platném znění), především měsíční výkazy, roční uzávěrky, případně daní z nemovitosti, mezd a a jejich ročního vyúčtování
 • přehledy hospodaření
 • vedení povinných účetních evidencí (knihy došlých a vydaných faktur, pokladní knihy)
 • vypracování rozvahy a výkazu zisků a ztrát
 • vložení povinných účetních přehledů do Sbírky listin vedených rejstříkovými soudy u jednotlivých SVJ a BD
 • vedení mzdové agendy jednotlivých SVJ a BD, výplaty odměn statutárním orgánům a dalším pracovníkům zajišťujícím služby nebo opravy společných částí domů včetně provedení zákonných odvodů z mezd
 • zpracování všech potřebných dokladů pro finanční úřad
 • průběžné úhrady faktur dodavatelů služeb a energií, úhrady faktur nákladů fondů oprav a údržby domů
 • provádění všech hotovostních operací pokladnou správce domů
 • výplaty hotovostí drobných výdajů nákladů z fondu oprav a údržby
 • zpracování úhrad záloh z bankovních výpisů účtu správce domu, případně z účtů SVJ a BD včetně všech pohybů na těchto bankovních účtech

Ukázky našich dokladů a dokumentů při zajišťování správy :

 • přehledný výpočtový list měsíčního předpisu jednotlivých položek záloh na služby a příspěvků fondu oprav (zde)
 • vyúčtování předepsaných nebo uhrazených záloh a skutečných nákladů služeb spojených s užíváním bytu (zde)
 • tvorbu a čerpání FO za dané zúčtovací období (zde)
 • saldo předpisů a přijatých plateb jednotlivých uživatelů za dané zúčtovací období (zde)

Toto a mnoho dalších záležitostí Vám zajistíme v rámci správy domu.

Právní předpisy pro rozúčtování nákladů služeb :

 • Zákon č. 67/2013 Sb. o poskytování plnění spojených s užíváním bytů a NP v domě s byty
 • Vyhláška č. 269/2015 Sb. - novela vyhlášky o rozúčtování nákladů vytápění a společnou přípravu TUV pro dům s účinností od 1.1.2024
 • Metodický pokyn MMR k vyhlášce č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů vytápění a přípravu TUV pro dům
 • Metodický pokyn MMR k zákonu č. 67/2013 Sb. o poskytování plnění spojených s užíváním bytů a NP v domě z byty včetně přílohy stanovující lhůty provádění revizí a kontrol vyhrazených technických zařízení v domech

Právní předpisy týkající se vlastnictví bytů, SVJ a společných prostor domu :

 

Rychlý kontakt

Pracoviště a kontaktní adresa:

Čajkovského 2083/4, Šumperk, PSČ 787 01

Telefon: +420 583 222 747, +420 588 003 240
Mobil: +420 774 120 161

E-mail:
sprava.domu@tiscali.cz
info@entescompany.cz

Kde nás najdete

Profil společnosti   |   Správa domu   |   Dotazy   |   Kontakty
Mapa stránek