Změny v předpisech záloh

Aktuální informace k změně záloh služeb od 1.7.2023.

Na základě předpokládané ceny tepla pro vytápění a ohřev teplé vody dochází od 1.1.2023 ke zvýšení ceny tepelné energie pro měsíční zálohové platby dodavateli tepelné energie proti skutečné ceně účtované za rok 2022 o 10,6%, čímž dochází k dalšímu zvýšení předpokládaným nákladům na tepelnou energii. Taktéž dochází ke zvýšení ceny za vodné a stočné pro rok 2023 proti roku 2022 o 30,6%. V neposlední řadě dojde ke zvýšení ceny elektrické energie, kdy v roce 2022 byla ve většině odběrů ukončena fixace ceny a v cenách el. energie se promítne zastropovaná cena silové elektřiny dodavatelem (obchodníkem) s platností od 1.1.2023 ve výši 6 050,- Kč/MWh včetně DPH.

Aktuální informace k změně záloh služeb od 1.8.2022.

Na základě skutečné ceny tepelné energie pro vytápění a ohřev vody za rok 2021 a kalkulace ceny tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody od dodavatele SATEZA a.s. Šumperk s účinností od 1.8.2022 dochází k dalšímu podstatnému zvýšení ceny.

položka skutečná cena r. 2021 kalkulovaná cena od 1.8.2022 rozdíl
dodávka tepla pro ÚT 658,74 Kč/GJ 1 240,95 Kč/GJ +88,38%
dodávka tepla pro ohřev TV 624,07 Kč/GJ 1 168,18 Kč/GJ +87,19%

 

Na základě výše uvedených změn cen služeb byly s účinností od 1.8.2022 opět upraveny měsíční předpisy záloh služeb bytů v domech, kde je zabezpečena dodávka tepelné energie z centrálních zdrojů zásobování teplem od dodavatele SATEZA a.s.

_______________________________________________________________________________________________________

Aktuální informace k změně záloh služeb od 1.1.2022.

Na základě skutečné ceny tepelné energie pro vytápění a ohřev vody za rok 2021 a kalkulace ceny tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody od dodavatele SATEZA a.s. Šumperk na rok 2022 dochází k podstatnému zvýšení ceny od 1.1.2022. Zvýšení ceny oznámil i dodavatel vody (vodné, stočné) a lze předpokládat i zvýšení ceny elektrické energie (dle vyúčtování za rok 2021 a platebních kalendářů záloh pro rok 2022) následně :

položka skutečná cena r. 2021 kalkulovaná cena r. 2022 rozdíl
dodávka tepla pro ÚT 658,74 Kč/GJ 909,78 Kč/GJ +38,11%
dodávka tepla pro ohřev TV 624,07 Kč/GJ 856,43 Kč/GJ +37,23%
dodávka TV (surovina) 92,23 Kč/m3 97,80 Kč/m3 +6,04%
dodávka SV 92,23 Kč/m3 97,80 Kč/m3 +6,04%
osvětlení spol. prostor odhad navýšení 25%
provoz výtahu odhad navýšení 15%

Na základě výše uvedených změn cen služeb byly s účinností od 1.7.2022 upraveny měsíční předpisy záloh služeb bytů v domech, kde je zabezpečena dodávka tepelné energie z centrálního zdroje zásobování teplem a domovních kotelen na plynná paliva.

Dále byla upravena po 2 letém období záloha provozních nákladů odměny správy domu o 4,9%. Dle smlouvy o správě domu v ustanovení č. IX, článek č. 3 přistupujeme k tomuto zvýšení v souvislosti se zvýšením cen služeb souvidejících se správou domu a celkovou meziroční inflací.

______________________________________________________________________________________________________

Pravidelné každoroční změny v předpisu měsíčních záloh.

Na základě provedeného vyúčtování skutečných nákladů jednotlivých služeb za zúčtovací období (kalendářní rok) je v následujícím období k 1.7. provedena aktualizace předpokládaných záloh jenotlivých položek měsíčního předpisu i s ohledem na možnosti změny cen jednotlivých služeb nebo cen energií pro aktuální období. Nová výše předpisů jednotlivých položek poskytovaných služeb je generována automaticky dle výsledků vyúčtování za předchozí zúčtovací období i s ohledem na stanovení aktuální výše ceny služeb od jejich dodavatelů pro následující zúčtovací období. Pokud vlastník jednotky nebo nájemce u družstevních bytů požaduje ponechat původní výši předpisu (jednotlivých položek) v případě jejich snížení proti předchozímu stavu, je možné kontaktovat správce domu a sjednat původní výši předpisů nebo nadále hradit původní (vyšší) částku předpisu. Tento přeplatek předpisu záloh bude zohledněn ve vyúčtování za stávající zúčtovací období a započten se skutečnými náklady poskytovaných služeb.

V souvislosti s požadovanými úpravami výše záloh jednotlivých položek předpisu je v případě jejich snížení nutné mít pro tento požadavek adekvátní odůvodnění. Výše je totiž nastavena nejen dle výsledků vyúčtování za minulé zúčtovací období, ale i s ohledem na splátkový kalándář záloh těchto služeb sjednaný s jejich dodavateli v následném zúčtovacím období.

V průběhu roku lze, samozřejmě, na žádost vlastníka nebo uživatele bytu provést změnu výše zálohy jednotlivých položek předpisu podle způsobu užívání bytu nebo změny počtu osob v bytě rozhodných pro rozúčtování některých služeb. V případě, že bytová nebo nebytová jednotka není obydlena žádnou osobou, je vždy osobou rozhodnou pro rozúčtování služeb vždy vlastník jednotky, tedy 1 osoba dle zákona č. 67/2013 Sb. a Metodického pokynu MMR.

______________________________________________________________________________________________________

Způsob úhrad předpisů záloh služeb.

Úhrady měsíčních předpisů záloh služeb je možné provádět jen :

  • bankovním převodem (trvalým příkazem) na účet správce vedený u FIO banky č. 2900027697/2010, případně na bankovní účty společenství vlastníků jednotek dle textu uvedeného na výpočtových listech předpisů,
  • hotovostní úhradou v pokladně kanceláře správce domu v aktuálních provozních hodinách kanceláře správy domů

Jiný způsob provedení úhrady předpisu zálohy (SIPO, bankovní kartou atd.) v současné době není možný.

______________________________________________________________________________________________________

Rychlý kontakt

Pracoviště a kontaktní adresa:

Čajkovského 2083/4, Šumperk, PSČ 787 01

Telefon: +420 583 222 747, +420 588 003 240
Mobil: +420 774 120 161

E-mail:
sprava.domu@tiscali.cz
info@entescompany.cz

Kde nás najdete

Profil společnosti   |   Správa domu   |   Dotazy   |   Kontakty
Mapa stránek